תקנון האתר - תכני האתר - מאמרים - הבאר
איך זה עובד? הצוות שלנו החזון שלנו הכירו בבאר כתבו עלינו צור קשר

תקנון האתר

בהצטרפותי לאתר הבאר אני מאשר שקראתי את תנאי השימוש בתקנון, מסכים להם, מקבל עלי את כל האמור בהם, ומתחייב לפעול על פיהם, ובכלל זה:

 1. אני מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי הם נכונים ועדכניים, לרבות גילי, תמונתי, הסטטוס שלי, וכל פרט אחר.
 2. לא אפרסם או אשלח חומרים ומסרים העלולים לפגוע באדם אחר, או מהווים הטרדה, לשון הרע, או הוצאת דיבה. לאתר לא תהיה אחריות כלשהי בגין דברים מסוג זה אם יפורסמו על ידי.
 3. אני מצהיר כי אמנע מלהפר זכויות יוצרים וקניין רוחני במסגרת פרסומי באתר, בפרט בכל הנוגע לתמונות שאעלה. לאתר לא תהיה אחריות כלשהי בגין דברים מסוג זה אם יפורסמו על ידי.
 4. אני מודע לכך שהאתר לא יפעל בשבת ובימים טובים, החל ממעט לפני כניסת השבת ועד מעט לאחר צאת השבת בארץ ישראל, ומצהיר כי אין לי כל טענה כלפי העניין.
 5. אני נותן בזה את הסכמתי להוספת פרטיי למאגר המידע המשמש את האתר, ו/או את אפליקציית "אלגו", זאת בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
 6. אני נותן בזה את הסכמתי לשליחת הודעות, לרבות פרסומיות, הקשורות לאתר הבאר ולעניינים הקשורים אליו, לדואר האלקטרוני ולמספר הטלפון אותם אני מוסר בהרשמתי, ובעניין זה לא תהיה לי אפשרות לתבוע את האתר בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.
 7. מובהר כי מצד האתר ומפעילתו אין כל התחייבות להצלחת השירות, אין כל התחייבות לפגישה עם בן/בת זוג, אין כל התחייבות ליצירת קשרים, אין כל התחייבות ליצירת קשרים מספקים ומשביעי רצון עבור המשתמשים, ובוודאי שאין כל התחייבות להצלחה בדמות נישואין, או קשר בר קיימא. כל אלה תלויים בבורא עולם, ולא באתר ובמפעילתו.


תקנון אתר "הבאר"

המסמך שלהלן הינו הסכם בינך לבין אתר "הבאר" בבעלות הגב' רחלי הומינר, דואר אלקטרוני: [email protected] (להלן גם: "מפעילת האתר").

הוראות התקנון יגברו על כל פרסום, מודעה, וכיוצא באלה, ככל שיהיו כאלה באתר או מחוצה לו.

במידה שאינך מסכים לסעיף כלשהו הינך מתבקש להימנע מלהירשם לאתר או להשתמש בשירותיו. הרשמתך מהווה הסכמה לעמידה בכל סעיפי תקנון זה.

כל האמור בתקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מכוון לגברים ולנשים כאחד.

אתר הבאר עשוי לשנות ו/או לערוך ו/או לעדכן את התקנון מעת לעת, והינך מתבקש לבדוק את תוכנו מעת לעת, על מנת לוודא שהינך מודע לשינויים, ככל שיהיו.

אתר הבאר

 1. מפעילת האתר מפעילה שירות היכרות אינטרנטי בשם "הבאר", שכתובתו (להלן גם: "האתר").
 2. הינך מודע לכך שהשירות הינו לצורך היכרות למטרת נישואין ברוח היהדות. האתר מיועד ליהודים דתיים ושומרי מצוות ומסורת, והוא אינו פעיל ביום השבת ובחגי ישראל האסורים במלאכה. בנוסף על כל הוראות תקנון זה, הנך מתבקש לכבד את צביון האתר ואת כבוד המשתמשים והמשתמשות בו.
 3. הינך מודע לכך שהאתר מתאפיין בהקפדתו על דיוק בתיאורים ובמידע אודות משתמשי האתר, לרבות גיל, מין, סטטוס משפחתי, וכל כיוצא בזה. כל הפרה בתחום זה מצידך מהווה הפרה חמורה בהסכם עם האתר ומפעילתו, ועלולה לגרור הוצאה מיידית שלך מן האתר.
 4. האמצעי המרכזי המשמש את האתר לצורך אימות הנתונים הינו פגישה עם שדכן/ית מטעם האתר, המהווה תנאי מקדים להרשמה לאתר. בפגישה זו יאומתו נתוני המועמד למול תעודת הזהות אותה הוא יציג. זאת למעט במקרים שניתן היתר מפורש מאת מפעילת האתר לפטור מפגישה כזו. פטור מפגישה כזו לא יהווה פטור מהצגת תעודת זהות ושאר שלבי ההרשמה לאתר.


אחריות האתר

 1. מובהר כי מצד האתר ומפעילתו אין כל התחייבות להצלחת השירות, אין כל התחייבות לפגישה עם בן/בת זוג, אין כל התחייבות ליצירת קשרים, אין כל התחייבות ליצירת קשרים מספקים ומשביעי רצון עבור המשתמשים, ובוודאי שאין כל התחייבות להצלחה בדמות נישואין, או קשר בר קיימא. כל אלה תלויים בבורא עולם, ולא באתר ובמפעילתו.
 2. האתר ומפעילתו אינם אחראים לכל נזק שיגרם למשתמשי האתר בעקבות היכרויות או קשרים שייווצרו מכוחו, ואין להם עמדה בשאלת ההתאמה הראויה, או הטובה, עבור המשתמשים. האתר ומפעילתו אינם אחראים לפעולות, במעשה או במחדל, של משתמשים העושים שימוש באתר, והם לא ישאו באחריות לאף פגיעה, ו/או נזק שייגרמו למשתמשים אחרים באתר, על פי כל דין.
 3. בשימושך באתר הנך נותן את הסמכתך לפטור את האתר ומפעילתו מכל אחריות בשל פעולות צד שלישי.
 4. המידע המוזן באתר על ידי המשתמשים לא יועבר על ידי האתר או מפעילתו לאף צד שלישי, באם המשתמש בחר באופציה זו, וכן למעט באמצעות שדכני ושדכניות האתר הרשמיים, ורק באם ניתנה הסכמת המשתמש לכך בכתב ובמפורש. כמו כן, האמור לא יחול על התקשרויות עם אפליקציית אלגו, אליו יועברו פרטי משתמשים שיבחרו בכך.
 5. מודגש כי המידע המוזן באתר אודות המשתמשים הינו מידע שמסרו המשתמשים עצמם. עיקרי פרטי המידע עוברים אימות על ידי שדכני האתר אל מול תעודה מזהה שמציג להם המועמד וראיון קצר שמתקיים עמו.
 6. מלבד האמור לעניין אימות פרטים בסיסיים על בסיס תעודה וראיון (שעיקרם: גיל, מין, מצב משפחתי ותמונה), האתר ומפעילתו אינם אחראים על התוכן, המידע והחומרים המצויים באתר, או כאלה שהגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר, לרבות אפליקציית אלגו, או על כל נזק העלול להיגרם בגין אלה.
 7. האתר ומפעילתו לא יהיו אחראים לכל נזק העלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או המאפשרת את פעילותו ואת הגישה אליו.


הרשמה לאתר

 1. ההרשמה לאתר מותרת מגיל 21 ומעלה.
 2. האתר ומפעילתו משאירים לעצמם את הזכות שלא לאשר משתמשים מסוימים מבלי צורך לפרט או לנמק זאת, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי והמוחלט. גם משתמש שאושר עלול להיחסם בשלב כלשהו באותו האופן.
 3. האתר ומפעילתו מותירים לעצמם את הזכות לפסול או להסיר טקסט, ו/או קטע מטקסט, ו/או תמונה, ו/או כל תוכן אחר שיועלה על ידי משתמש, בין מטעמי צניעות, בין מטעמים טכניים, לרבות עריכת גודל, פורמט, וכדומה, בין מטעמי הגנה על משתמשים אחרים, בין מטעמים של אימות ודיוק נתונים, בין מטעמים של בהירות או ברירות התמונה, ובין מכל טעם אחר על פי שיקול דעתם הבלעדי, ולא תהא למשתמשים כל טענה בקשר לכך.
 4. למרות האמור, האתר ומפעילתו אינם מתחייבים לנטר כל תוכן שמועלה לאתר, והתוכן הינו באחריות המשתמשים בלבד, ולא תהא למשתמשים כל טענה בקשר לכך.
 5. ברי כי כרטיס משתמש באתר הינו כרטיס אישי בלבד של בעליו. לא תתאפשר העברת כרטיס בין משתמשים, ולא שימוש של יותר מאדם אחד בכרטיס.


שימוש באתר

 1. ההרשמה לאתר כרוכה בתשלום, בהתאם לתעריפים העדכניים למועד התשלום ולסוג החבילה הנרכשת. יתכנו חבילות שונות המובחנות ביניהן במשך תקופת המנוי או היקף השירותים הניתנים (בעיקר מול השדכנים/ות) ובעלות המנוי.
 2. כל התכנים באתר הינם בבעלות האתר ומפעילתו. חל איסור להעתיק, להעביר, או לפרסם כל חלק מן התכנים ללא הסכמה מפורשת של מפעילת האתר בכתב ומראש.
 3. השימוש באתר הינו אך ורק לצרכי היכרות אישית, וחל איסור על כל פרסום מסחרי או אחר, ועל כל פניה למשתמשים באתר לצרכים אחרים שאינם תואמים את מטרות האתר.
 4. לאתר ומפעילתו הזכות המלאה לשנות את מבנה האתר על צורתו, על מבנהו, ועל כל תכניו.
 5. ניתן לגלוש באתר גם באמצעות גרסה המותאמת לטלפון סלולארי, אולם הגרסה הסלולארית אינה בהכרח מותאמת לכל סוגי המכשירים שבשוק. יתכנו גם אמצעים אלקטרוניים נוספים בהם ניתן יהיה להפעיל את האתר.
 6. האתר ומפעילתו רשאים לבחור את סדר הופעת המשתמשים בתוצאות החיפוש.
 7. האתר ומפעילתו אינם אחראים לכל נזק שעלול להיגרם מהיעדר זמינות תמידית של האתר, או מתקלות טכניות שיהיו בו, או למידע שישמר באתר, או לנזק העלול להיגרם מהפסקת הפעלת האתר.
 8. האתר ומפעילתו רשאים להפעיל אלגוריתמים ונוסחאות שונים לתצוגה או התאמה בין משתמשים, ואין כל התחייבות כי כל משתמש יראה את כלל המשתמשים שנרשמו לאתר, הכל על פי שיקול דעתם הבלעדי. ההרשמה לאתר מהווה הצהרה כי המשתמש מסכים לכך.
 9. מבלי לגרוע מכל האמור, בכניסת משתמש לאתר הריהו מצהיר כי הוא ימנע מכל:
 1. איסוף מידע או שימוש בו, על משתמשי האתר.
 2. שימוש בתוכן מכל סוג או העלאתו, לרבות תמונות, סרטונים, קטעי אודיו, שלא אושרו למשתמש מפורשות לצורך שימוש בהם.
 3. מסירת פרטים של משתמש אחר, אלא אם אושר על ידיו מפורשות.
 4. הטרדה, איום, סטוקינג ומעקב, עלבון, או פגיעה מכל סוג.
 5. הפרת כל זכות משפטית, לרבות הפרת זכויות קניין רוחני, או כל זכות קניינית אחרת, העומדת לאדם או לכל אורגן.
 6. הגבלת משתמשים משימוש באתר בכל דרך, או פריצה או כניסה בלתי מורשית למנגנוני הפעלת האתר.
 7. העלאה או פרסום של תכנים, לרבות תגובה, מענה, וכל כיוצא בזה, בעלי אופי שאינו הגון או תואם לאתר, שאינו ראוי, פורנוגרפי, מיני, מטריד, משמיץ, המהווה לשון הרע, הוצאת דיבה, או שאינו חוקי.
 8. העלאה או פרסום של תכנים שמטרתם מסחרית, פרסומית, שידול לרכישה, מתן שירותים, תרומות, או הולכת שולל של משתמשים, לרבות דואר זבל במובנו הרחב, שלא נעשו בהיתר מפורש מראש על ידי מפעילת האתר.
 9. העלאה או פרסום של תכנים שעלולים להוות עבירה פלילית או לסתור כל דין, או העלולים להקים עילת תביעה אזרחית, בין בישראל ובין במדינה אחרת, וכן תכנים העלולים לפגוע בביטחון המדינה, או להפר סוד ביטחוני או צנזורה צבאית וכיוצא בה.
 10. הצגה או פרסום של תכנים מהאתר בכל דרך ללא קבלת אישור מפורש ממפעילת האתר.
 11. ביצוע שינויים באתר או העתקה, הפצה, שידור, הצגה, שכפול, פרסום, מתן היתר או רישיון לעשות כל שימוש בתכנים שבאתר במובנם הרחב.
 12. שתילת קודים, וירוסים, או תכנות באתר.
 1. האתר ומפעילתו שומרים לעצמם את הזכות בכל עת למסור מידע אשר יידרש מהם לפי חוק.
 2. באם מצא צד שלישי כלשהו כי האתר מכיל תוכן המפר זכויות קניין רוחני, מהווה לשון הרע, וכיוצא בזה, האתר ומפעילתו יתחייבו לבדוק את העניין ובאם ימצא מוצדק - להסיר את התוכן הרלבנטי לאחר מסירת הודעה למפרסם התוכן. אם הינך סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך, נא פנה אלינו בהקדם ונעשה מאמצים לפעול במהירות האפשרית, צרף מסמכים רלבנטיים ככל הניתן, ו/או צילומי מסך, ופרט את מיהות הפגיעה, את האדם המפרסם, את הזמן והמקום בו היא פורסמה, והדין אותו היא מפירה. פניות מסוג זה ניתן להעביר לכתובת האימייל הבאה: [email protected].
 3. בהצטרפותך לאתר הינך מביע הסמכתך לשפות את האתר ומפעילתו או מי מטעמם וצדדי ג' הרלבנטיים, בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה והפרת הדין.


חסימת או מחיקת משתמשים

 1. האתר ומפעילתו יהיו רשאים, בכל עת, וללא משלוח הודעה או אזהרה מוקדמים, להשעות, לסגור, לחסום או למחוק את חשבונך, בגין חשש לפעילות בלתי חוקית, או להפרת תנאי הסכם זה. במקרה זה לא תהיה זכאי לכל החזר דמי מנוי.
 2. במקרה האמור, פתיחת חשבון חדש תתאפשר רק על פי שיקול דעת מפעילת האתר ובהיתר מטעמה.
 3. כמו כן, האתר ומפעילתו שומרים לעצמם את הזכות למחוק, ו/או להקפיא, ו/או לחסום משתמשים מסוימים ו/או נתונים מסוימים מתוך כרטיסם, בין השאר לאור הסיבות הבאות:
 1. משתמשים שלא נכנסו זמן רב לאתר.
 2. משתמשים שהוגשה נגדם תלונה משמעותית על ידי משתמשים אחרים, ו/או הצטברות של תלונות מכל סוג.
 3. משתמשים שאינם מתאימים לרוח האתר.
 4. משתמשים שהואשמו בפלילים או שנחשדו בהתנהגות לא ראויה בתחומי העיסוק של האתר.
 5. משתמשים שיפנו בכרטיסם לפרטי קשר מחוץ לאתר.
 1. באם נחסמת על ידי האתר ואתה סבור שהדבר נעשה שלא בצדק הינך מוזמן להודיע על כך בכתב למפעילת האתר בתוך 45 ימים מיום סגירת חשבונך. באם לא עשית כן ייראה הדבר כויתור על כל טענה בנוגע לחסימה ו/או להחזר דמי המנוי.
 2. הנך נקרא לדווח על כל תוכן פוגעני או בלתי חוקי וכדומה בו נתקלת.


רכישת מנוי ומדיניות ביטולים

 1. רכישת המנוי עשויה להתפרט לכמה מסלולים המובחנים ביניהם בפרקי זמן, בהיקף החבילה, ובמחירים. אלה ייקבעו על ידי האתר ומפעילתו מעת לעת. האתר ומפעילתו שומרים לעצמם את הזכות לשנות את המחיר בכל עת למנויים חדשים שיצטרפו, או לחידוש או הארכת מנוי קיים, ללא התראה או הודעה מוקדמת.
 2. היעדר שימוש או ניצול מצד המשתמש לא יהווה עילה להחזר כספי בשום מצב.
 3. בעת תשלום באמצעות כרטיס אשראי יש להזין את מספר הכרטיס ופרטיו בביצוע ההזמנה באתר. אפשרויות התשלום ופריסתו עלולות להיות כפופות למגבלות כרטיסך. אתר הבאר ישתמש בספק חיצוני לצורך סליקת התשלומים.
 4. לא ניתן לבטל או להעביר מנוי לאחר הזמנה ותשלום באתר, אלא בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.


מדיניות פרטיות

 1. הצטרפותך לאתר מהווה הסכמה למסירת המידע שלך מרצונך, זאת בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. כן מהווה הצטרפותך לאתר הסכמה למדיניות הפרטיות של האתר.
 2. האתר ומפעילתו רשאים לאסוף, לעבד, ולשמור, הן בשרתים בישראל והן בשרתים מחוץ לישראל, את המידע המפורט להלן, ולעשות בו שימוש על פי מדיניות פרטיות זו:
 1. כל מידע שנמסר לאתר או למי מטעמו בעת ההרשמה או בעת השימוש באתר: הן בטופס הפגישה עם השדכן/ית, הן בהרשמה המקוונת, והן בהזנת פרטים לכרטיס לאורך כל תקופת השימוש בו. בכלל זה: שם פרטי ומשפחה, תמונות, מקום מגורים, עיסוק, השכלה, תחביבים, תחומי עניין, נתונים פיזיים ותכונות ומאפיינים אישיים או זוגיים שונים, רמה וסגנון דתי, תאריך לידה, מצב אישי, תכתובות בינך ובין משתמשים אחרים, מספר תעודת זהות, פרטי התקשרות, מידע פיננסי (כגון פרטי כרטיס אשראי), וכיוצא באלה (להלן: "הפרטים האישיים"), אשר ייאספו, יעובדו ויישמרו, וייעשה בהם שימוש על ידי האתר, או מפעילתו, או מי מטעמם.
 2. פעולות שונות באתר עשויות לדרוש ממך לספק פרטים שונים, בדומה לפרטים שצוינו, אשר יתכן שחלקם ייאספו ויאוחסנו על ידי האתר או מפעילתו או מי מטעמם.
 3. מידע אודות השימוש שלך באתר, מידע אודות פעולות ו/או עסקאות הנעשות באמצעות האתר, מקור ההפניה לאתר, כל מידע בנוגע לשימוש ולצפיה באתר ו/או כל מידע אחר שאתה מוסר ו/או מעלה ו/או מפרסם באתר.
 4. מידע אישי בדבר מיקום המשתמש, לרבות שמירה של היסטוריית המיקומים של המשתמש, כתובת IP, מידע בדבר איכון המיקום, מידע על מסלול המשתמש (לדוגמה: בצורה של אותות GPS) ומידע אחר אשר נשלח על ידי המכשיר הסלולארי שבו מותקן ומופעל יישום האתר (אין באמור התחייבות לכך שיישום כזה קיים). 
 1. ככל שהמשתמש אישר את הצגת מיקומו, האתר ומפעילתו רשאים להציג את המיקום האחרון של המשתמש כמיקום היסטורי – המקום בו נצפה המשתמש לאחרונה. זאת לרבות על ידי הצגת מיקום המכשיר שבו מותקן ומופעל היישום.
 2. בנוסף, האתר ומפעילתו רשאים לעשות שימוש במידע איכון המיקום, על מנת לנהל מסעות פרסום, בין היתר על בסיס מיקום גיאוגרפי.


הצהרת נגישות

 1. בהתאם להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, אתר הבאר עושה מאמצים רבים לשרת את קהל גולשיו ומשתמשיו, לרבות התאמות נגישות עבור אנשים עם מוגבלות.
 2. באתר בוצעה התאמה לכלל הגולשים בדפדפני כרום ו-Edge, בהתאם לדרישות הבסיסיות של W3C ברמה 2.0 WCAG. האתר אינו משתמש בתמונות עבור טקסט, מה שהופך אותו קריא על ידי קוראי מסך, ללא שום צורך בהתאמה. האתר ניתן לתפעול ברובו המוחלט דרך המקלדת (tab, enter) ללא שום צורך בהתאמות מיוחדות. בקורא מסך שיש בו מקש קיצורי דרך ניתן לדפדף ל-H1 כדי להגיע ללוגו, וברובם המוחלט של הדפים ל-H2 ככותרת הדף.
 3. אם הנך משתמש בקורא מסך תוכל לכוון אותו להגיע לחלק העיקרי של האתר ובכך לדלג על כל החלק העליון המשמש בעיקר לניווט.
 4. במקרה שנתקלת בקשיים או בתוכן שלא עובר קורא מסך או אמצעי נגישות אחר, הנך מוזמן לדווח לנו באימייל [email protected]. נטפל בבעיה ונעניק לך טיפול מהיר ככל הניתן עד פתרון הבעיה.


עניינים נוספים

 1. האתר ומפעילתו יהיו רשאים לצרף את המידע שקיבלו מאת המשתמש למאגר מידע הקיים אצלם. יצוין כי הצטרפות למאגר המידע הינה על פי בחירת המשתמש ואינה חובה עליו, ובבחירתו להצטרף לאתר הוא בוחר להצטרף למאגר המידע, זאת בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
 2. הודעות תישלחנה לטלפון הנייד ו/או לדואר האלקטרוני של המשתמש, בין השאר בהצטרפותו לאתר, בהקפאת מנוי או מחיקתו, וביום הולדתו. לדואר האלקטרוני יישלחו הודעות עדכון בעניין האתר מעת לעת. ההצטרפות לאתר מהווה הסכמה לשליחת הודעות מעין אלה ואלה לא יהוו עבירה על חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. האתר ומפעילתו לא יעבירו את פרטי הקשר של המשתמשים לצד שלישי כלשהו, בכפוף לכל דין.
 3. העלאת כל תוכן לאתר תהווה הסכמה למתן רשות לאתר ולמפעילתו לעשות כל שימוש סביר בתוכן זה.
 4. אין ביכולתה של מפעילת האתר לנטר או לבדוק את כלל המידע המועלה לאתר, והיא אינה מתחייבת לעשות כן, זאת למעט הפרטים הבסיסיים שלגביהם מתקיימת בדיקה אל מול תעודת הזהות המוצגת על ידי המועמד ופגישה שהתקיימה עימו. בכל עניין אחר, האחריות מוטלת על המשתמשים.
 5. האתר ומפעילתו משתמשים בשיטות אבטחה לפי מיטב הבנתם הטכנולוגית ודרישות החוק וחברות כרטיסי האשראי. האתר ומפעילתו לא ישאו באחריות למקרים של נזק שייגרם למשתמש בגין מידע שהשאיר באתר, ויעשו כל שביכלתם הסבירה והמקובלת באתרים מסוג זה, על מנת למנוע מקרים אלה.
 6. האתר ומפעילתו ישמרו בסודיות את המידע האישי שבאתר. הם לא יהיו אחראים למידע שנפרץ, או נגנב מן המערכת, או מהתרשלות של החברה המאחסנת את האתר. מפעילת האתר גם לא תהא אחראית לשום נזק שייגרם בשל בעיות תוכנה או קוד האתר שנעשו שלא בזדון.
 7. ברי כי אין למסור במסגרת ההתכתבויות באתר, וכיוצא באלה, פרטי אשראי ופרטים רגישים מעין אלה.
 8. האתר ומפעילתו שומרים לעצמם את הזכות לבצע בדיקה מדגמית במקרה של דיווח או חשד לעבירה פלילית, או הונאה, או הטרדה, וכיוצא באלה, על מנת להגן על פעילותו ולשמור את האתר ומשתמשיו מנזקים שאותם עלולים לגרום המשתמשים שייבדקו. במידת הצורך, שומרים האתר ומפעילתו על זכותם להעביר את המידע לרשויות האכיפה על פי שיקול דעתם.  


סמכויות שיפוט

 1. תנאי שימוש אלה וכל הסכם אחר עם האתר ומפעילתו הקשור בשימוש באתר, יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל ויחולו עליהם הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970, זאת מבלי לגרוע מסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין והוראות הסכם זה. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בירושלים.


פניה לאתר

 1. פניית משתמשים לאתר, בין לצורך ביטול מנוי והפסקתו, בין לצורך תלונה על משתמש אחר, ובין לכל צורך אחר, יש לעשות באמצעות תגית "צור קשר" באתר, או באמצעות האימייל [email protected].  


נקה סגורשמור